Sunday 23rd July 2017,
Poetry Potion

Hamba by Mbasa Qoto

Mbasa Qoto 30 October 2013 a poem a day challenge, poetry Comments Off on Hamba by Mbasa Qoto
Hamba nangoku
Andisakhathali ngawe
Ndiyaxoka
Ndisakuthanda
Kodwa iingcinga zam ziyakhalaza
Ndikulilele
Ndikucingele
Ndithandazile ku Bawo
Ndikughuqele
Mtanomtu
HAMBA
Apho uyakhona uzondicinga
Hai anditsho uba buya
Hamba uye kwaba ba ngchono
Kodwa ngenye imini obubuhlungu undi phathele bona
Buzokufikele buku bulale
Nxese xaliza eloxesha
Hai ungali xheshi
kodwa okwanguku subuya
Sujika
Suphika
Hamba
Mbasa Qoto is a Xhosa female poet 18 years of age from East London currently living in Joburg. A writer, poet, actress .. She is ART.
3.7 (73.85%) 13 votes

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.