Monday 24th July 2017,
Poetry Potion

Ndandinephupho by Mbasa Qoto

18 August 2014 a poem a day challenge, poetry Comments Off on Ndandinephupho by Mbasa Qoto
Ndandinephupho
Ndiliphupha ntsuku zonke
Ndinemincili lindenza ndibengathi ndiyaphambana
Kodwa sana ubomi buyenyinto
Ndandingena bani
Kodwa ndandisithi ndinabazali
Izihlobo zindihleka
Zithetha krakra ndikhubeka
Kodwa ndanika udolo ukutya kwalo
Ndaguqa nge dolo ndathandaza ku Krestu
Ewe utata ke yena uyaphendula
Kodwa andazi kwenzekani
Laphunyuka iphupha lam
Inyembezi zizo eziseleyo
Zichimfiza okwemvula
Konke kwenzeka ngesizathu
Ayeza amnye ke
Nganko ndithi
Andisobe ndinikele
Ndandinephupho (I had a dream.
Young Dreamer that lost her dream not understanding how but was aware she had no support and therefore she is motivated to keep dreaming through thick and thin.

 

Rate this post

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.