SUBSCRIBE BY MAIL


African Proud by Mbasa Qoto

[tabs tab1="Poem" tab2="Poet Bio"] [tab id=1]My brown skin glitters under the sun I am a daughter of the soil I walk as if I am dancing With my curves moving melodic I am pure in spirit I am free in...

Ndandinephupho by Mbasa Qoto

[tabs tab1="Poem" tab2="Poet Bio"] [tab id=1]Ndandinephupho Ndiliphupha ntsuku zonke Ndinemincili lindenza ndibengathi ndiyaphambana Kodwa sana ubomi buyenyinto Ndandingena bani Kodwa ndandisithi ndinabazali Izihlobo zindihleka Zithetha krakra ndikhubeka Kodwa ndanika udolo ukutya kwalo Ndaguqa nge dolo ndathandaza ku Krestu Ewe utata...

Hamba by Mbasa Qoto

[tabs tab1="Poem" tab2="Poet Bio"] [tab id=1]Hamba nangoku Andisakhathali ngawe Ndiyaxoka Ndisakuthanda Kodwa iingcinga zam ziyakhalaza Ndikulilele Ndikucingele Ndithandazile ku Bawo Ndikughuqele Mtanomtu HAMBA Apho uyakhona uzondicinga Hai anditsho uba buya Hamba uye kwaba ba ngchono Kodwa ngenye imini obubuhlungu undi...