SUBSCRIBE BY MAIL


Ndopembera newe by Tinashe Muchuri

[tabs tab1="Poem" tab2="Translation" tab3="Poet Bio"] [tab id=1]Ndakakuona uchiyaruka semuti pahova dzemvura mhenyu dzinde rako, matavi namashizha zvako zvichisimba kusimbisa matavi namashizha mazhinji zvichipa mumvuri kumazwi ari kuyaruka murwendo rwawo rwekuda kunzwika uko nekokoko! nhasi hezvo amazwi akatsetseka ndopembera newe [/tab]...