Makgolokhukhu by Moses Shimo Seletisha

Moses Shimo Seletisha | November 25th, 2015 | a poem a day challenge, poetry | No Comments

Poem

I

Mphiwafela ke lefeela
Ge o ntšha lekgolo la diponto go šala sono
Ka mokutwaneng gago poto
Ka mafuri moeta o ribegilwe
Dithoko le maše di timetšwa ka mare
Ge e le meetse a pšhile
Makgolo o kgotsa diphoofolo
Ka ge a be a nwešana natšo ka sedibeng setee
—ditlogolo/lwana di hlanotše direthe
Go thwe ‘makgolo ke moloi’
Makgolo ke motšofe
O tšofetše le go hlagala
Re bona ka dipounama go roromela
O sepela ka maoto a mararo
Mahlo a fedile bogale, ke kgale a bona dikoma
O bonetše bagale
Ba re go galefa, ba mo gaya ntakana ka legare
Diatla ke makgwakgwa le hlogo ya makgwalepa
Direthe go palega tše nkego wa lefase mmepe
Tshipi e feditšwe ke mohlwa
‘Sa gagwe ke go hwa’, ge e le rena re tla šala le bohwa

II

Makgolo o tšofetše
Maloba pele ga ge a tla ntshwara ka letsogo
O ile a hlwerenya le go phumola boreku ka seatla
Ya ba sa ka seatla se kgamathetše ka boreku bja motšoko wa dinko
Ka lentšu la go roromela, a re: o fihlile ngwana-ngwana-ngwanaka
A realo a nkotla ka tladimolongoana
Ke kwele ka tete ge e ntšidifatša lerama
Ruri ge nkabe meno a sa le gona legaong lagwe
Nkabe marinini a se a šitwa go ageletša

III

Mokgalammakapa!
—o ile ke noka binika kganthe o ra jiki
Lehulo le tletše legano
Mahlo a gotlogile le go hwebila
Mala a duma boka letlametlu
Ditšhika di thadile phaatla
Lehlotlo le mo hlapa diatla
Ruri maloko a kgophile methuhlwana le metsogwana
Jonnaa… o hwile makgolo wa rena khukhu!

Glossary:

The poem confronts rural challenges, water shortage, social behavior and how those affect our grannies down in the villages especially of the North.

Poet Bio

Moses Shimo Seletisha was born in 1986 July 29 at Ga-Matlala ‘a Rakgwadi, Northern Province. Seletisha is a native and custodian of a marginalized language of Sepedi in Southern Africa. He is a poet, translator, playwright and author of TŠHUTŠHUMAKGALA, which his first book. His area of interest is African languages and its social context. Some of his work has been read and heard on Radio Leboa (now Thobela fm), Radio Bushbuckridge, Sowetan, North Eastern Witness newspaper, Poetry Potion, Mzansi Evolution, Kasiekulture blog, Just Like Space Cookies (poetry book), National Arts Festival, Mantswa A Bonono (Sabc 2 poetry programme) and etc…

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]
(Visited 712 times, 1 visits today)