Maye Mlomo Wami by DC Sithole

DC Sithole | July 6th, 2016 | a poem a day challenge, poetry | No Comments

[tabs tab1=”Poem” tab2=”About The Poem” tab3 = “Poet Bio”]

maye mlomo wami kwakuhle ngaleziya zinkathi sihamba
sibona ubuhle bezwe yeka simamatheka wawuhlezi
umuhle njenge ntokazi ezimisele ukuya emcibini othize
yeka bantu bebona ubuhle bakho bugcamile njenge mbali
iqhakaza ehlobo maye ngiyazikhumbula lezo zinsuku oh
maye mlomo wami usungijikele njengo tswala esiswini
ngisaba nokuhamba nawe ngisaba nokukuveza
njengendoda ibizolile ibuya endlini ekuseni yey!!
usuphenduke umphikwa njenge qala ngiyakusaba mlomo
wami sasi banika impilo nethemba sasihambisa izindaba
ezimnandi ungasasho sililizela kepha namuhla
usuphenduke isihlanzandle konke okuphuma kuwe
kukubola yeka siyazihlupha istamkoko maye!
usuphenduke umkhohlisi wabakhohlisa bantu ngenkohliso
yakho bakhohlwa Ubuntu kwaqala izimipi kwavuka ubutha
baphela bantu kwaletha injabulo kuwe yeka phela
ezihlupha umamezala ekikiza ekuseni ephuma egumbini
lendodana phela kwazise umakhoti ubeyitshitshi izingubo
zimuvezele ewuu mlomo wami ngiyakusaba zingakhi
izintandane nabafelokazi nemishado ephuntshile ngawe
MAYE MLOMO WAMI NGIYAKUSABA!!!!

Poet Bio

Maye mlomo wami meaning OH MY MOUTH in english talks about the mouth of a person that was once a tool for salvation which gave life and hope to the faint-hearted and the heartbroken but all of a sudden all of that changed. It became a tool of mass destruction which now kills with the lies and ungodly words that comes from it. It has turned from good to bad.

Duncan Cardinal Sithole is a poet who was born and raised in Ermelo, Mpumulanga. He is very passionate about poetry because it defines him.

Click to rate this post!
[Total: 676 Average: 4.4]
(Visited 421 times, 1 visits today)
%d bloggers like this: