o irile yena a ka dingala by Moses Seletisha

Quaz | November 2nd, 2017 | poetry | No Comments

Poet Bio

le be le kgobokane bjalo ka meritagane
le momagane bja’ ngatane
le le ditšie bohle go fofwa ntle le mošwang
e sa eme ka lešimela goba ngwana’ molata
le tupišetšwa meši ya mešunkwane
le nwešwa digwerešele
le gamola le sa fetše
le ikilela le basadi le sa ba theetše
go phethagatšwa ya nkadingala thato
a le tshepiša gore yena a ka dingala,
ge eba di mo sinyetša nako a ka di lahlela thobolong ka bjako.

le ile le sa o beile phatleng mokganya
le eme mantsaro le bile le hutša gotšwa go mongmošomo
a nyarela le go ngangabala rapolotiki, are ka tiki nkhokho!
a phathekgile senkgwa ka lehwafa
la lemošwa ge teye e sena bokorotla
sa lena ke go golobetša bašomi
ge ele mogoma ke mphufutšo
kganthe le tšwa go lefe?
leno ga le tsebje, gago kaone ge le ka ema la fologa?

ba ile ge ba šuthela bahlabani
bjalo ka dipela di ometše bothunya
la fegollwa dithabeng ka merodi
la fedišwa bja’ ditšhošwane
yaba nke le magogorwane
ge tša mmušo dimpša di kgwarintšha
le go gotetša magala
ba itiya serokaphatla
mamphoši go sena
goba bona ba tša menatla diatla

ruri re a ikana ka tšona dipšišamare tša marikana
gore ge ele mabitla a lena bašomi a tletše pefelo
a lena malapa a thibilwe melomo ka šunya
meloko e momišitšwe wa mogogorupa monwana
dikeledi e sale ge di nwelela marameng
mohla memoya ya lena e etšwa nameng!

Synopsis:

An elegiac and mournful piece, reflecting on the rituals conducted by a native healer during the Marikana ‘massacre’.

Poet Bio

Seletisha Moses, is a radical performance poet, translator and published author [Tšhutšhumakgala]. From Ga-Matlala, Limpopo. He writes in Sepedi now known as Sesotho sa Lebowa.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]
(Visited 731 times, 1 visits today)