Sondela by Tobo the Poet

Tobo the Poet | October 28th, 2016 | a poem a day challenge, poetry | 1 Comment

Poet Bio

S’thandwa sondela esifubeni sami.
Lalela inhliziyo yami iyagidagida
ishaya ngamandla.
Ngizwa iminjunju yemizwa yothando
enhliziyweni.
Ngibambe ungiqinise,ngizwa isiyezi.

Ingqondo yami iyazulazula.
Ngifikelwa isifudumezi.
Amadolo ayaqaqazela.
Ngibambe ungiqinise hleze ngiwe.
Uma ngivala amehlo ami ngibona
isithombe sakho umamatheka.

Ngivumele ngisho ngithi “igama
elithi ubuhle lalingakapheleliswa
ungakabi bikho wena”
Uma nginawe nginakho konke
okwasemhlabeni kuphelele.

Sithandwa somphefumulo wami.
Ulizulu nomhlaba kimina.
Uthando engikuthanda ngalo ungalufanisa
nalezi zinto zombili ngoba alugcini ndawo
Abanye bayofa behlukane thina asisoze
sehlukana.
UThixo uyohlukanisa omunye komunye
ngokwenyama.
Umphefumulo wethu uyophila ndawonye
kuze kube phakade.
Mina nawe asisoze sahlukaniswa ukufa.
Uyophila kimi nami ngiyophila kuwe.
Bamba isandla sami.

Poet Bio

I am a person who likes to work hard when writing something. I like to encourage love between two people. I wish to grow in this industry. I wish my work can translated into other languages so that it can reach many people not just Zulu-speakers only.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]
(Visited 2,552 times, 1 visits today)

1 thought on “Sondela by Tobo the Poet”

  1. I real love poem…I’m also writing it in Zulu. you peom touch me.. please let chat.

Comments are closed.