poet muses: BW Vilakazi poet (1906 – 1947)

Ezinkomponi ngoba ngimamatheka njalo ngikhombisa nokwenama, ngihlabelela nemphimbo, nom’ ungifik’ emgodini ngaphansi kwezinganeko zamatsh’ aluhlaz’ omhlaba sewuthi nginjengnsika Yon’ engezwa nabuhlungu Born in the same year of the Bambatha revolt against poll-taxes, BW’s full name was Bambatha Wallet Vilakazi, until...