African Proud by Mbasa Qoto

[tabby title="Poet Bio"] My brown skin glitters under the sun I am a daughter of the soil I walk as if I am dancing With my curves moving melodic I am pure in spirit I am free in soul I...

Ndandinephupho by Mbasa Qoto

[tabby title="Poet Bio"] Ndandinephupho Ndiliphupha ntsuku zonke Ndinemincili lindenza ndibengathi ndiyaphambana Kodwa sana ubomi buyenyinto Ndandingena bani Kodwa ndandisithi ndinabazali Izihlobo zindihleka Zithetha krakra ndikhubeka Kodwa ndanika udolo ukutya kwalo Ndaguqa nge dolo ndathandaza ku Krestu Ewe utata ke yena...

Hamba by Mbasa Qoto

[tabby title="Poet Bio"] Hamba nangoku Andisakhathali ngawe Ndiyaxoka Ndisakuthanda Kodwa iingcinga zam ziyakhalaza Ndikulilele Ndikucingele Ndithandazile ku Bawo Ndikughuqele Mtanomtu HAMBA Apho uyakhona uzondicinga Hai anditsho uba buya Hamba uye kwaba ba ngchono Kodwa ngenye imini obubuhlungu undi phathele bona...