Makgolokhukhu by Moses Shimo Seletisha

[tabby title="Poet Bio"] I Mphiwafela ke lefeela Ge o ntšha lekgolo la diponto go šala sono Ka mokutwaneng gago poto Ka mafuri moeta o ribegilwe Dithoko le maše di timetšwa ka mare Ge e le meetse a pšhile Makgolo o...

Kgadime (For OK Matsepe) by Shimo

[tabby title="Poet Bio"] (For OK Matsepe) mphe serokolo ke kgeme, ketla tshwelatshwela thoko mme kase metše Kgadime. aowi! hle nkadime Kgadime! nkadime sagago sefepi goba sona selepe ke kgone go rema ka dika, ke kgone le go rothiša ya bjoko...