Makgolokhukhu by Moses Shimo Seletisha

[tabs tab1="Poem" tab2="Poet Bio"] [tab id=1] I Mphiwafela ke lefeela Ge o ntšha lekgolo la diponto go šala sono Ka mokutwaneng gago poto Ka mafuri moeta o ribegilwe Dithoko le maše di timetšwa ka mare Ge e le meetse a...

Kgadime (For OK Matsepe) by Shimo

[tabby title="Poem"] (For OK Matsepe) mphe serokolo ke kgeme, ketla tshwelatshwela thoko mme kase metše Kgadime. aowi! hle nkadime Kgadime! nkadime sagago sefepi goba sona selepe ke kgone go rema ka dika, ke kgone le go rothiša ya bjoko meokgo...