Sgidla va? by Neo Molefe

[tabby title="Poem"] MawukhatheleUmoya ugidla va?Umphefumulo uphuza kuphi?Isango le-infinity ulitholaphi?Ukhipha ngaliphi ivaInkungu esenhlizweni?Bathi sgidla va?Ngoba skhatheleAma-epistemic nightmaresfrom the man-made ideologies. Entlek,who can define infinity?Ngoba impiloka-darkie yindlala yomoya.Silibele sikhuluma ngama-posthumanism trying to play God and mo-Chinaon bellies of kasi children.What a divine...