Umkhuleko/Prayer by Noluthando Mkhungo

[tabby title="Poem"] Singabantwana bomgqubaAbavutha ensikeni okwentuthu yempephongehora lomkhulekoLapho ukukhanya bugudluza ubumnyama ngendluzula. Sibhuqwabhuqwa yindlalaSinethemba lokuthi ngelinye ilangaAmathambo ethu ayophenduka umqhele waphakadeOyomiswa njengegobongo lomfula nempophoma Lapho umhlaba usigwinye wasutha esami isalukaziSilele kobandayo sithumela imikhonzo ezulwiniNjengezinkedama zakwethu emathuneniZithwele umthwalo zibuyela emasisweniZibheke esibhakabhakeni...

Ulanga no Mlilo – The Sun and Fire by Noluthando Mkhungo

[tabby title="Poem"] Shhh Lalela Lalela umsindo wokuthula,Uyamemeza, Uthi usuku luyodlula nezimfihloNolanga akayikufa,Uyovuka aphenduke inyanga Qaphela! Umlilo udla asuthe amandla akheUzoxosha amakhazaNaye aphenduke umlotha obandayo Qaphela! Ilangabi lomlilo alisoze laphumelelaphakathi kwamabili –Yimpi yobumnyama nokukhanya Naye ungumntwanauyazilahla kunina – aphumule. [tabby title="English...