Re be re raloka re tuka by Raesetja Wendy Seleme

[tabby title="Poet Bio"] Re be re swere mollo ka diatla. Re raloka mantlwane ka meši. Re taboga molora bjalo ka kgathi. Re namela mehlare mebele e tuka. Re le dikgošigadi re nnoši lefaufaung. Re kitimela kgabo ye e sa yeng...