Sondela by Tobo the Poet

[tabby title="Poet Bio"] S'thandwa sondela esifubeni sami. Lalela inhliziyo yami iyagidagida ishaya ngamandla. Ngizwa iminjunju yemizwa yothando enhliziyweni. Ngibambe ungiqinise,ngizwa isiyezi. Ingqondo yami iyazulazula. Ngifikelwa isifudumezi. Amadolo ayaqaqazela. Ngibambe ungiqinise hleze ngiwe. Uma ngivala amehlo ami ngibona isithombe sakho umamatheka....